RH-foreningens bistandsarbeid

Tre representanter fra internasjonalt utvalg i foreningen sammen med to afrikanske kvinner i Zambia.
Tre afrikanske damer sittende bak et bord.
To blide damer.

Bakgrunn

Når tilgang til helsetjenester, utdanning og arbeidsmuligheter er generell mangelvare i utviklingsland, er situasjonen ekstra vanskelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Både ryggmargsbrokk og hydrocephalus er tilstander som krever spesiell medisinskbehandling for at de skal overleve og vokse opp i samfunnet som aktive borgere. Helsevesenet i de land vi samarbeider med er generelt i dårlig forfatning. Foreldre til barn og unge med en nedsatt funksjonsevne opplever i tillegg å bli avvist ved sykehusene pga mangel på kunnskap, fordommer og overtro. Uten medisinsk hjelp er utsiktene heller dårlige for disse personene. I foreningens samarbeidsland opplever personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus og deres familier sosialt stigma både i storsamfunnet og innad i familiene. Det er lite kunnskap om diagnosene, og de blir ekskludert på mange av livets områder.

I samarbeid med Atlas-Alliansen og med økonomisk støtte fra Norad har RH-foreningen drevet bistandsarbeid i Afrika siden 1998. Målet har vært bedre inkludering, økt tilgang til riktige helsetjenester og livslang oppfølging samt utdanning for personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus. I dette arbeidet har etablering av foreldregrupper hatt særlig fokus.

Organisasjonsbygging

Foreldregruppene som ble startet «under helsevesenets vinger» i det små, har gjennom årene vokst til nasjonale organisasjoner som representerer personer med diagnosene og deres familier i de respektive land. Disse organisasjonene er våre partnere, og leder nå arbeidet med fokus på menneskerettigheter og inkludering. Et av foreningens prosjekter har som hovedfokus å bygge opp kapasiteten ytterligere slik at disse organisasjonene skal kunne arbeide mest mulig effektivt og profesjonelt. Arbeidets overordnede mål er å styrke organisasjonene i sitt rettighetsarbeid mot et mer inkluderende samfunn. I organisasjonene foregår det mye erfaringsutveksling foreldre i mellom, og ungdommene i mellom. Ungdommene har også en viktig rolle som forbilder for både foreldre og de mindre barna.

Politikk

Norsk utviklingspolitikk bygger på FNs bærekraftsmål; verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. RH-foreningen har bærekraftsmålene i tankene når de gjennomfører sine prosjekter. Mye fokus ligger på:

  • Mål 3: god helse og livskvalitet
  • Mål 4: god utdanning
  • Mål 10: mindre ulikhet

Men alle bærekraftsmålene spiller en rolle i vårt arbeid.

CRPD, FN-Konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006. Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter. Statspartene skal forby en hver form for diskriminering pga nedsatt funksjonsevne. En av målsetningene er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og delta på alle livets områder. Konvensjonen er et gjennombrudd for funksjonshemmede over hele verden. Norge undertegnet den i 2007 og ratifiserte (forpliktet seg til å følge den) i 2013.

Samarbeid

Atlas-Alliansen er en stiftelse hvis formål er å styrke og utvikle bistanden og fremme menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i land utenfor Norge. Stiftelsen skal også virke som en pådriver og rådgiver for myndigheter og bistandsorganisasjoner i Norge. RH-foreningen er tilsluttet Atlas-Alliansen, og får sin finansielle støtte fra Norad via alliansen. Atlas-Alliansen søker Norad om midler på vegne av medlemsorganisasjonene. Alliansens sekretariat koordinerer, kvalitetssikrer og godkjenner organisasjonenes prosjekter før søknad sendes, og de gir råd og kontrollerer arbeidet underveis i prosjektperioden. Sekretariatet er også et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene, og de er et felles talerør og pådriver for personer med nedsatt funksjonsevnerettigheter.