Partnerbesøk i Zambia - Forberedelser til ny periode med nytt samarbeid på landnivå

RH-foreningen har hatt et samarbeid med en organisasjon i Zambia siste 5 år. Papaya Key Fundation (PKF) er en ideell organisasjon som jobber for å bedre situasjonen for mennesker med komplekse funksjonsnedsettelser. I perioden 2020-2024 har hovedfokus vært å bygge kapasitet i organisasjonen og øke kunnskapen om diagnosene ryggmargsbrokk og hydrocephalus. PKF har frivillige feltarbeidere og ungdomsgrupper i regionen rundt Lusaka og Livingstone.

For neste søknadsperiode har Atlas-Alliansen lagt en plan for hvordan Atlas-organisasjoner som jobber med partnere i det samme landet kan samarbeide best mulig. Det legges opp til å etablere en landgruppe bestående av alle partnere de ulike Atlas-organisasjonene har avtale med. Målet er å få til et praktisk samarbeid for å utnytte ressursene best mulig f. eks. gjennom tiltak for økonomistyring og rapportering. Zambia er et veldig stort land, og man rekker mye lenger hvis man etablerer et nettverk og samarbeider med andre grupper som er lokalisert på ulike kanter av landet.

I Zambia er det flere norske organisasjoner i tillegg til RH-foreningen som er tilstede: Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Signo (en stiftelse som jobber med døve, hørselshemmede og døvblinde). I tillegg ønsker Atlas-Alliansen et samarbeid med andre organisasjoner, såkalte NGOer (ikke statlige organisasjoner) som ikke er medlemmer av Atlas-Alliansen. I Zambia samarbeider LHL internasjonal med en partner for å bekjempe tuberkulose i fengsler.

15.-18. april 2024 ble det arrangert en workshop i Lusaka for å legge felles planer for den nye langtidsperioden 2025-2029. De norske Atlas-organisasjonene hadde invitert sine partnere i Zambia, og 10 små og store organisasjoner som alle jobber for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltok.

Arbeidet er delt inn i 5 tematiske områder:

  • Human rights and organisational development
  • Inclusive Education
  • Health and Rehabilitation
  • Economic Empowerment
  • Inclusive Climate Change Adaptation
Prosjektbesøk Zambia april 2024. 26 personer samlet. Bildet er hentet fra en presentasjon under besøket.
Hele gruppen samlet til workshop i Zambia.

Men ikke alle organisasjonene skal jobbe innen alle områdene. RH-foreningens partner PKF ønsker å ha fokus på Helse og rehabilitering og menneskerettigheter/organisasjonsutvikling. De vil også ha et stort fokus på inkluderende utdanning, men vil her støtte seg mye på større organisasjoner som jobber bredt på dette området. Det er styrken til nettopp denne samarbeidsmodellen; de kan hjelpe hverandre til å nå enda lenger enn de kunne hver for seg. Det skal jobbes med alt fra implementering av lover på myndighetsnivå til å sikre tilgang til et klasserom. Hos organisasjonene finnes det ulik kapasitet, kompetanse og kontaktflate innen de forskjellige temaene, noe som må utnyttes på best mulig måte.

Planen er at alle organisasjoner som fokuserer på det enkelte tema skal være representert i en arbeidsgruppe. En av organisasjonene skal ha et lederskap, og PKF ble utpekt til å ta lederskapet for temaet «Helse og rehabilitering». Det trengs mye kunnskap om diagnosene ryggmargsbrokk og hydrocephalus og hva slags helseoppfølging som er nødvendig. Dette har PKF jobbet mye med. De har gode kontakter inn i helsevesenet på ulike nivåer, noe som er nyttig også for de andre organisasjonene.

Siste dag av partnerbesøket gjennomførte PKF en organisasjonsgjennomgang (OCA) med styret i organisasjonen. Dette er noe som bør gjøres med jevne mellomrom for å få en oversikt over organisasjonens kapasitet. Formålet er å identifisere styrker og svakheter, og å få en ærlig diskusjon omkring hva som må endres. Hele øvelsen ble ledet av en dyktig person med riktig kunnskap om verktøyet som ble brukt.

Sandra Mukwavi presenterte noe av arbeidet som er gjennomført ute i felt den senere tid. Hun viste bilder, videoer og fortalte om aktiviteter. Det er nyttig for styret å få en detaljert innsikt i.

Hanne Witsø fra FFO var invitert med på møtet. Hun holdt et innlegg om antikorrupsjonsarbeidet i Atlas-Alliansen, og pekte på alvoret som ligger i dette.

Allerede på denne forberedende turen ser vi nytten av å samarbeide på tvers av organisasjoner både hjemme i Norge og ute i partnerland. Det blir spennende å se flere resultater etter hvert.

Styret i Papaya Key Fundation (PKF) er en ideell organisasjon i Zambia. Syv personer samlet foran et langbord.
Styret i PKF
Hanne Witsø fra FFO holdt presentasjon om antikorrupsjonsarbeidet i Atlas-Alliansen under prosjektbesøk i Zambia april 2024.
Hanne Witsø fra FFO